REGULAMIN KODÓW RABATOWYCH

dalej jako „Regulamin”

§1

Definicje

1.      Sklep internetowy – system sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.liquimoly.sklep.pl

2.      Sprzedawca – spółka pod firmą LIQUI MOLY Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Janka Muzykanta 60, 02-188 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000065196, NIP: 5222623299, REGON: 017379302, kapitał zakładowy 2.526.000,00 zł.

3.      Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu internetowego (w tym również konsument).

4.      Kod rabatowy – elektroniczny kod alfanumeryczny udostępniany przez Sprzedawcę Klientowi i uprawniający go do uzyskania określonego rabatu w Sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę, w postaci zniżki procentowej lub kwotowej odejmowanej od wartości zamówienia z wyłączeniem kosztów dostawy Towaru.

5.      Towar – produkty, rzeczy ruchome przedstawione przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży.

6.      Data ważności – termin do którego można zrealizować Kod rabatowy w Sklepie internetowym.

7.      Regulamin sklepu – regulamin Sklepu internetowego dostępny pod adresem www.liquimoly.sklep.pl

§2

Postanowienia ogólne

1.      Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady korzystania z Kodów Rabatowych udostępnionych przez Sprzedawcę Klientom Sklepu internetowego oraz zasady reklamacji.

2.      Celem akcji udostępniania Klientom Kodów Rabatowych jest wyłącznie promocja Sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę pod adresem www.liquimoly.sklep.pl

3.      Akcja udostępniania Klientom Kodów Rabatowych jest bezterminowa i dotyczy zamówień realizowanych w Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedawca może ją zakończyć w każdym czasie bez podania przyczyny. Udostępnione Kody Rabatowe zachowują wówczas ważność
do czasu upływu Daty ważności każdego z Kodów.

4.      Udostępnianie Kodów Rabatowych przez Sprzedawcę nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (np. udostępnienie Kodów Rabatowych losowo wybranym Klientom) w rozumieniu ustawy  z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. 2020 poz. 2094).

5.      Szczegółowe warunki realizacji Kodu rabatowego mogą zostać określone przez Sprzedawcę w korespondencji e-mail, informacji lub komunikacie zawierającym Kod rabatowy. Warunki te mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego Regulaminu.

6.      Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca. Szczegółowe zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych Klientów określa Regulamin sklepu dostępny
pod adresem www.liquimoly.sklep.pl

§3

Zasady i warunki korzystania z kodów rabatowych

1.      Sprzedawca udostępnia Klientowi, w ramach organizowanej promocji lub indywidualnego porozumienia z Klientem, Kod rabatowy jednokrotnego użytku.

2.      Udostępnienie Kodu rabatowego nastąpi w formie listu elektronicznego wysłanego
na podany przez Klienta adres e-mail lub przez udostępnienie Kodu rabatowego podczas organizowanej przez Sklep promocji.

3.      Kod rabatowy jest aktywny od momentu przekazania go Klientowi.

4.      Kod rabatowy ważny jest przez określony czas. Datę ważności Kodu rabatowego określa Sprzedawca. Informację o Dacie ważności Kodu Klient otrzymuje od Sprzedawcy wraz
z Kodem. Realizacja Kodu rabatowego po upływie daty ważności jest niemożliwa.

5.      Wartość Kodu rabatowego określa Sprzedawca. Wartość ta może być wyrażona jako rabat procentowy lub kwotowy odejmowany od aktualnej wartości zamówienia złożonego
w Sklepie internetowym z wyłączeniem kosztów dostawy Towarów.

6.      Kod rabatowy jest jednorazowy oraz nie podlega sumowaniu w jednym zamówieniu
z innymi kodami rabatowymi lub promocjami dostępnymi w Sklepie internetowym.

7.      Kod rabatowy ma zastosowanie tylko dla Towarów oferowanych w pełnej i aktualnej cenie. Klient nie może użyć Kodu rabatowego dla Towarów, które mają już obniżoną cenę.

8.      Kod rabatowy nie jest środkiem płatniczym. Kod rabatowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części oraz nie może zostać zwrócony Sprzedawcy.

9.      Klient nie ma obowiązku wykorzystania Kodu rabatowego. Założenie zamówienia w Sklepie internetowym możliwe jest bez konieczności wpisywania otrzymanego Kodu rabatowego.

10.   Aby zrealizować otrzymany Kod rabatowy należy wpisać podany ciąg znaków w polu „użyj kodu rabatowego” podczas składania zamówienia na stronie Sklepu.

11.   Wpisanie Kodu rabatowego w wymienionym polu spowoduje obniżenie wartości zamawianych Towarów o wartość procentową lub kwotową przekazanego Klientowi Kodu rabatowego.

12.   Korzystanie przez Klienta z Kodu Rabatowego wymaga posiadania przez niego aktywnego konta Klienta w Sklepie internetowym. Zasady rejestracji, tworzenia i korzystania z konta Klienta w Sklepie internetowym określa Regulamin Sklepu internetowego.

13.   Kody rabatowe nie sumują się ze sobą. W zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden Kod rabatowy.

14.   Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Kodu rabatowego gdy był on już wcześniej wykorzystany lub gdy upłynęła jego Data ważności. Kod rabatowy wygasa wraz z upływem Daty ważności.

15.   Jeżeli Kod rabatowy został użyty niezgodnie z Regulaminem, Sprzedawca może anulować zamówienia, w których wykorzystano Kod rabatowy. Informację o anulowaniu zamówień Sprzedawca przekazuje niezwłocznie Klientowi, któremu został udostępniony kupon.

16.   W czasie obowiązywania Kodu rabatowego ceny Towarów mogą̨ ulec zmianie.

§4

Reklamacje

1.      Klient, który otrzymał od Sprzedawcy Kod rabatowy, może złożyć reklamację.

2.      Reklamację składa się do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres Organizatora lub
w formie dokumentowej za pośrednictwem poczty e-mail sklep@liqui-moly.pl podając przy tym numer zamówienia, numer Kodu rabatowego oraz sposób w jaki doszło do naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.

3.      Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę.

4.      Klient, który złożył reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w ten sam sposób za pomocą którego złożył reklamację.

§5

Postanowienia końcowe

1.      W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Kodów Rabatowych stosuje
się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu internetowego, który jest dostępny
pod adresem www.liquimoly.sklep.pl W przypadku gdy dana kwestia nie została uregulowana
w Regulaminie Sklepu internetowego mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

2.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta przez umieszczenie, w widocznym i łatwo dostępnym miejscu, stosownej informacji na stronie Sklepu internetowego. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

3.      Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Kodów rabatowych, jeśli problemy te wystąpiły na skutek zdarzeń, których Sprzedawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub nie mógł tym problemom zapobiec, w szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze losowym lub wystąpieniu siły wyższej.

4.      Wszelkie materiały dotyczące Kodów rabatowych i ich promocji mają charakter wyłącznie informacyjny.

5.      Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 listopada 2021 r.

  • Zarejestruj się

Rejestracja

Posiadasz konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło