Facebook
Program lojalnościowy

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO SKLEPU INTERNETOWEGO LIQUI MOLY

§ 1
Słownik pojęć:
1) Regulamin – niniejszy regulamin programu lojalnościowego sklepu internetowego Liqui Moly.
2) Program – program lojalnościowy sklepu internetowego Liqui Moly, w którym uczestnictwo umożliwia skorzystanie z rabatów cen Towarów sprzedawanych w Sklepie Internetowym.
3) Regulamin Sklepu Internetowego Liqui Moly – regulamin określający zasady sprzedaży Towarów Liqui Moly oraz zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem https://liquimoly.sklep.pl/. Regulamin Sklepu Internetowego Liqui Moly dostępny jest pod adresem: https://liquimoly.sklep.pl/pl/i/Regulamin/2
4) Sklep Internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresemhttps://liquimoly.sklep.pl/, za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego Towary lub korzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną, określonych w niniejszym Regulaminie.
5) Towary – rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie Internetowym, które mogą być przedmiotem umowy sprzedaży na rzecz Klienta.
6) Konto - konto Klienta (profil Klienta) utworzone w Sklepie Internetowym zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego Liqui Moly.
7) Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności dokonuje zakupów Towarów.
8) Koszyk - funkcjonalność (informatyczna) w Sklepie Internetowym, poprzez którą widoczne są Towary, które wybrał Klient w celu zakupu oraz inne dane dotyczące jego zamówienia takie jak: cena Towaru, ilość, wartość zamówienia oraz która umożliwia zmianę ww. informacje i dane.
9) Uczestnik Programu – Klient korzystający ze Sklepu Internetowego, który spełnia określone w niniejszym Regulaminie przesłanki uczestniczenia w Programie.
10) Formularz Rejestracji – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient, podając swoje dane osobowe, tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać zakupu Towarów w Sklepie Internetowym.

§ 2
Program
1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Programu lojalnościowego sklepu internetowego Liqui Moly („Program”) oraz warunki uczestnictwa w Programie, w tym zasady przyznawania uczestnikom Programu rabatów.
2. Program jest organizowany i zarządzany przez Mariusza Wisłę wykonującą działalność gospodarczą pod firmą: ADD Mariusz wisła, adres głównego miejsca wykonywania działalności: ul. Mikołajska 61 lok. 1, 02-455 Warszawa(przedsiębiorca), REGON 015190227, NIP 1181224145.
3. W ramach Programu za czynności określone w niniejszym Regulaminie Klientom Sklepu Internetowego zostaną przyznane rabaty.

§ 3
Uczestnicy
Uczestnikiem Programu może być Klient będący osobą fizyczną, który posiada Konto w Sklepie Internetowym.

§ 4
Przyznawanie rabatów
1. Klientom, którzy posiadają Konto w Sklepie Internetowym, Organizator przyznaje rabaty na sprzedawane Klientowi Towary (rabaty cenowe).
2. Wysokość rabatu udzielonego na Towary objęte danym zamówieniem jest uzależniona od ogólnej wartości posiadanych punktów przyznawanych na zasadzie schematu :  

za każde wydane 1 zł. - 10 pkt. 

za zapisanie się do newslettera 100 pkt.

za dodanie opini o produkcie 25 pkt.


3. Wysokość rabatu oraz progi przyznania rabatów w poszczególnych wysokościach, określa tabela poniżej:

 

PRÓG RABATOWY PROCENT
15 000 pkt 10 %
50 000 pkt 15 %

  

3. Do ogólnej wartości punktów wlicza się tylko punkty zamówień zrealizowanych, tzn. opłaconych i odebranych przez Klienta.
4. Do ogólnej wartości zakupów brutto nie wlicza się kosztów wysyłki poszczególnych zamówień oraz cen brutto Towarów sprzedanych danemu Klientowi a następnie przez niego zwróconych z jakiejkolwiek przyczyny na jakiejkolwiek podstawie prawnej (np. odstąpienie od umowy, wada Towaru).
5. W przypadku, gdy którekolwiek Towary objęte zamówieniami, których wartość wlicza się do ogólnej wartości punktów, zostały następnie wymienione na inne Towary, do ogólnej wartości punktów wlicza się punkty Towarów, na które dokonano Klientowi wymiany.
6. Do ogólnej wartości punktów nie wlicza się punktów zamówień zrealizowanych przez Klienta nieposiadającego Konta (bez rejestracji).
7. To samo zamówienie może być podstawą przyznania rabatu więcej niż jeden raz.
8. W przypadku, gdy na Towary objęte danym zamówieniem udzielono rabatu, przy ustalaniu ogólnej wartości punktów na potrzeby kolejnego rabatu uwzględnia się wartość tego zamówienia po rabacie.
9. Do ogólnej wartości punktów wlicza się ceny brutto Towarów sprzedanych Klientowi przez Sklep Internetowy w ramach wyprzedaży (opustów) z tym, że wówczas uwzględnia się ceny tych Towarów po opustach.
10. Rabat może być udzielony także na Towary będące przedmiotem wyprzedaży (opustów). W takim przypadku rabat związany z udziałem Klienta w niniejszym Programie udzielany jest od cen sprzedaży brutto po opuście.
11. W przypadku składania przez Klienta danego zamówienia w Sklepie Internetowym wysokość rabatu ustalana jest automatycznie.
12. Rabat przyznawany jest automatycznie i kwota rabatu jest odejmowana od wartości brutto danego Towarów objętych danym zamówieniem. Kwota rabatu jest widoczna jako osobna pozycja, przy finalizacji zamówienia.
13. Wartość przyznanego rabatu nie podlega wymianie na pieniądze.

§ 5
Wygaśnięcie rabatu
Udzielony rabat ulega wygaśnięciu w przypadku niedokonania przez Klienta zakupów Towarów w Sklepie Internetowym w okresie 12 miesięcy przed złożeniem danego zamówienia.

§ 6
Ustanie uczestnictwa w Programie
1. Klient przestaje być uczestnikiem Programu w przypadku usunięcia Konta zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Sklepu Internetowego.
2. Zakończenie uczestnictwa w Programie prowadzi do wygaśnięcia przyznanej dotychczas wysokości rabatu. Jeżeli Klient będący Uczestnikiem Programu usunie Konto a następnie założy nowe Konto, nie będzie miał prawa do rabatu przyznanego na podstawie ogólnej wartości zakupów brutto dokonanych w czasie gdy Klient posiadał Konto, które zostało następnie usunięte.

§ 7
Reklamacje
1. Reklamacje lub informacje o nieprawidłowościach dotyczących uczestnictwa w Programie lub przyznanego rabatu prosimy zgłaszać do Organizatora – drogą elektroniczną na adres: sklep@liquimoly.sklep.pl
2. Organizator rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w ciągu czternastu dni od daty jej otrzymania.

§ 8
Postanowienia końcowe
Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikną z niniejszego regulaminu, właściwe jest prawo polskie.

§ 9
Zasady ochrony danych osobowych w ramach Programu. Warunki ogólne

Niniejsze zasady dotyczą przetwarzania danych osobowych uczestników Programu („Uczestnik”). Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 („Ustawa o Ochronie danych osobowych”).

§ 10
Dane osobowe i cel ich przetwarzania
1. Dla celów uczestniczenia w Programie konieczne jest podanie przez Klienta w Formularzu Rejestracji niezbędnych danych obejmujących: pełne imię i nazwisko, dane adresowe, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej.
2. W Formularzu Rejestracji Klient może podać również dodatkowe dane (informacje) i wyrazić zgodę na przesyłanie Klientowi informacji handlowej środkami komunikacji elektronicznej (w szczególności podając numer telefonu komórkowego lub adres email).
3. Klient ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania, lub usunięcia zgodnie z art. 32 – 35 ustawy o ochronie danych osobowych.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl