REGULAMIN PROMOCJI BLACK WEEK

dalej jako „Regulamin”

§1

Postanowienia ogólne

1.      Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady udziału w promocji Black Week, zakres
i zasady reklamacji oraz uprawnienia uczestników promocji, a także obowiązki organizatora.

2.      Celem akcji marketingowej „Black Week” jest promocja Sklepu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem www.liquimoly.sklep.pl (dalej jako „Promocja”).

3.      Organizatorem Promocji „Black Week” jest spółka pod firmą Liqui Moly Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Janka Muzykanta 60, 02-188 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem KRS: 0000065196, NIP: 522-26-23-299, wysokość kapitału zakładowego: 2 576 000 zł, (dalej jako "Organizator").

4.      Promocja prowadzona jest w sklepie internetowym Organizatora dostępnym pod adresem www.liquimoly.sklep.pl i obejmuje wyłącznie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej jako „Sklep internetowy”).

5.      Promocja trwa w okresie od dnia 21 listopada 2022 r. od godziny 00:01 do dnia 28 listopada 2022 r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów.

6.      Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu ustawy  z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U. 2020 poz. 2094).

§2

Zasady i warunki uczestnictwa w promocji

1.      Warunkiem skorzystania przez Uczestnika z Promocji jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja. Każdy Uczestnik składając zamówienie w Sklepie internetowym oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Sklepu internetowego oraz Regulaminem Promocji.

2.      W Promocji mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które ukończyły co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a którzy po spełnieniu warunków udziału w promocji stają się jej uczestnikami (dalej jako „Uczestnik”).

3.      Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne i wolne od dodatkowych opłat.

4.      Promocja polega na obniżce cen wszystkich lub niektórych produktów do wartości prezentowanych na stronie Sklepu internetowego oraz dołączeniu do każdego realizowanego zamówienia chusty lub szalika typu komin z logo Organizatora (dalej jako „Dodatek”).

5.      Promocją objętych jest pierwsze 200 zamówień w Sklepie internetowym zrealizowanych
w okresie trwania Promocji.

6.      Aby wziąć udział w Promocji należy złożyć w Sklepie internetowym zamówienie w okresie od dnia 21 listopada 2022 r. od godziny 00:01 do dnia 28 listopada 2022 r. do godziny 23:59.

7.      Uczestnik może wielokrotnie wziąć udział w Promocji (z ograniczeniem 1 raz na dzień).

8.      Udział w Promocji nie jest uzależniony od sposobu dostawy zamówienia.

9.      Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Promocji, który narusza postanowienia Regulaminu, w szczególności gdy Uczestnik ten składa zamówienia w ramach Promocji w sposób sprzeczny z celem Promocji, np. przy użyciu fikcyjnych danych osobowych lub danych osobowych innej osoby bez jej zgody, lub podejmuje czynności mające na celu obejście Regulaminu, zabezpieczeń lub zasad funkcjonowania Promocji.

10.   Uczestnikom Promocji poza Dodatkiem przewidzianym Regulaminem nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.

§3

Ochrona danych osobowych

1.      Administratorem  danych  osobowych Uczestników Promocji jest Organizator (dalej jako "Administrator").

2.      Wszelkie oświadczenia, zapytania i informacje dotyczące danych osobowych mogą
być przekazane Administratorowi za pośrednictwem:

a)      poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@liqui-moly.pl

b)      pisemnie na adres siedziby Administratora.

3.      Dane osobowe Uczestników są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4.      Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia i umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Uczestnikiem i Administratorem, a także w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym do celów dokonywania rozliczeń podatkowych, prowadzenia księgowości i egzekwowania należności.

5.      Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być inne osoby lub podmioty wykonujące czynności i usługi związane z realizacją umowy między Administratorem a Uczestnikiem,
w tym zwłaszcza: pracownicy, zleceniobiorcy, podwykonawcy i inne osoby zatrudnione
lub współpracujące z Administratorem; biura rachunkowe, zakłady ubezpieczeń i kancelarie prawne współpracujące z Administratorem; dostawcy usług informatycznych, hostingowych i usług poczty e-mail; podmioty uczestniczące

6.      w dokonywaniu rozliczeń, w tym dostawcy systemów fakturowych i banki; podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

7.      Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane do państw trzecich, jednak wyłącznie na zasadach opisanych w art. 46 RODO, tj. pod warunkiem zapewnienia przez odbiorcę odpowiednich zabezpieczeń (dotyczy głównie dostawców usług informatycznych, hostingowych i usług poczty e-mail).

8.      Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych, czyli przez okres realizacji umowy, wymagany prawem okres przechowywania dokumentacji podatkowej i rachunkowej, oraz okres egzekucji ewentualnych należności.

9.      Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.

10.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do udziału w Promocji.

11.   Uczestnik ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
na niezgodne z prawem przetwarzanie danych.

§4

Reklamacje

1.      W przypadku gdy Promocja przebiega niezgodnie z Regulaminem Uczestnik może złożyć reklamację.

2.      Reklamację składa się do Organizatora w formie pisemnej na adres Organizatora lub
w formie dokumentowej za pośrednictwem poczty e-mail
sklep@liqui-moly.pl podając przy tym numer zamówienia oraz sposób w jaki doszło do naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.

3.      Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia jej otrzymania przez Organizatora.

4.      Uczestnik, który złożył reklamację zostanie poinformowany o jej rozstrzygnięciu w ten sam sposób za pomocą którego złożył reklamację.

§5

Postanowienia końcowe

1.      W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie Promocji stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu internetowego, który jest dostępny pod adresem www.liquimoly.sklep.pl. W przypadku gdy dana kwestia nie została uregulowana w Regulaminie Sklepu internetowego mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

2.      Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. O każdej zmianie Organizator poinformuje Uczestnika przez umieszczenie, w widocznym i łatwo dostępnym miejscu, stosownej informacji na stronie Sklepu internetowego. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Organizatora do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Uczestnika.

3.      Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Promocji, jeśli problemy te wystąpiły na skutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub nie mógł tym problemom zapobiec,
w szczególności w przypadku zdarzeń o charakterze losowym lub wystąpieniu siły wyższej.

4.      Wszelkie materiały dotyczące Promocji mają charakter wyłącznie informacyjny.

5.      Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 listopada 2022 r.

 

  • Zarejestruj się

Rejestracja

Posiadasz konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło